Zobacz koniecznie:

Techniki pracy z obrazem w procesach rozwojowych

Stosując techniki pracy z obrazem - dostarczamy unikalne rozwiązania

Stosowane przez MKG Consulting narzędzia pracy z obrazem:

 • Karty coachingowe Points of You™ ( http://www.thecoachingame.com/ )
 • Obraz metaforyczny (tworzony “na żywo”, indywidualnie lub w grupach) stosowany do definiowania różnych tematów np. ja – dziś i w przyszłości, nasz zespół – dziś i jutro, praca w naszym dziale i jej specyfika, „doskonały menedżer”, zmiana i człowiek w zmianie i inne)
 • Fotografia:
  • zdjęcia z archiwów prywatnych – np. zdjęcia, które obrazują ważne dla mnie momenty; zdjęcia, na których siebie lubię, zdjęcia, które coś o mnie mówią, itp.
  • tworzona „na żywo”, w trakcie sesji indywidualnej lub grupowej fotografia na zadany temat (ważny z punktu widzenia uczestnika i/lub celów sesji rozwojowej)
  • zdjęcia za źródeł ogólnodostępnych (np. prasy) wykorzystywane twórczo do obrazowania różnych tematów / zagadnień (cel podobny jak w przypadku zastosowania obrazu metaforycznego)

Korzyści płynące z zastosowania narzędzi pracy z obrazem w procesach rozwojowych:

 • Wprowadzenie obrazu do komunikacji ułatwia przełamywanie tych barier, które pojawiają się w procesach rozwojowych (grupowych i indywidualnych)
 • Obraz może być bardzo szeroko interpretowany – praca z nim pozwala na poszerzenie perspektywy myślenia i dialogu, dostrzeganie i uwzględnianie wielości punktów widzenia czy rozwiązań
 • Praca z obrazem jest źródłem inspiracji dla uczestników – pozwala wyzwolić drzemiący w nich potencjał (myślenia, rozmowy, tworzenia, definiowania…)
 • Praca z obrazem jest procesem wysoce angażującym, interaktywnym
 • Obraz świetnie sprawdza się w procesach autorefleksji i samooceny (kluczowych dla powodzenia procesu rozwojowego) – pozwala uczestnikom na uzyskanie nowych perspektyw patrzenia na siebie, swoje zadania / wyzwania , swoje potrzeby, pożądane kierunki rozwoju,…

 

Przykładowe cele realizowane w procesach indywidualnych i grupowych realizowanych z zastosowaniem narzędzi pracy z obrazem

 • Indywidualne:
  • Samoocena mocnych i słabych stron (także w zawężonym obszarze kompetencyjnym) i planowanie kierunków rozwoju
  • Analiza wyzwań w wybranym obszarze zawodowym i definiowanie działań doskonalących
  • Poszukiwanie nowych rozwiązań na bazie dotychczasowych doświadczeń w wybranym obszarze zawodowym
  • Ocena osiągnięć i planowanie dalszych kroków na płaszczyźnie zawodowej
  • Definiowanie kierunków rozwoju menedżerskiego i planowanie działań rozwojowych w priorytetowych obszarach
 • Grupowe:
  • Definiowanie ważnych z punktu widzenia celów rozwojowych zagadnień (np. specyfika pracy w danym dziale / zespole, wizja rozwoju zespołu, doskonała komunikacja, zmiana, strategiczne obszary działań, itp.)
  • Integracja, budowanie relacji
  • Doskonalenie komunikacji i polepszanie współpracy
  • Definiowanie dobrych praktyk w wybranym obszarze tematycznym
  • Poszukiwanie nowych sposobów pracy / alternatywnych rozwiązań / różnorodnych podejść do wybranego zagadnienia

Zobacz przykłady warsztatów z zastosowaniem technik pracy z obrazem: MKG Consulting - TECHNIKI PRACY Z OBRAZEM W PROCESACH ROZWOJOWYCH - PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ.pdf

Zadaj nam pytanie

© 2024 MKG Consulting szkolenia i doradztwo, projekt strony Hyh.pl